Entrada en vigor del nou impost per a plàstics

plasticos

L’1 de gener de 2023 va entrar en vigor el nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables aprovat a la Llei 7/22 del 8 d’ abril de 2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular.

Aquest impost de naturalesa indirecta recau sobre la utilització, en territori Espanyol, d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, en la mesura en que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten vuits com si es presenten prestant la funció per la qual van ser dissenyats.

La base imposable de l’impost està constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda als productes objecte de l’impost.

Això representa un nou cost afegit a la industria alimentària en plena escalada del preu del cistell de la compra.

Central Borne informarà pertinentment als seus clients de les pujades de preus derivades de l’aplicació d’aquest nou impost.

Notícies relacionades