AVÍS LEGAL

L’Avís Legal es va actualitzar per última vegada a data 01/06/2018

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL PORTAL

Denominació Social: CENTRAL BAR, S.A.

Domicili Social: C/ GASPAR FÀBREGAS 81, PLANTA 3 – 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)

NIF: A-08375735

E-mail: info@centralborne.com

El nom de domini a través del que s’accedeix al present Portal és titularitat de CENTRAL BAR, S.A., estant prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de CENTRAL BAR que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de CENTRAL BAR.

2. OBJECTE

El present Avís Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet.

La utilització de la nostra web li atribueix la condició d’usuari i suposa la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com de la nostra política de privadesa i tractament de dades personals, al moment en què s’accedeixi al lloc web.

CENTRAL BAR es reserva el dret de modificar o actualitzar a qualsevol moment les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, CENTRAL BAR recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

En cas de ser oferts, a través del Portal, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si escau, hagin estat establertes a aquest efecte i que formaran part integrant del present Avís Legal.

El Titular també es reserva la facultat de poder oferir determinats productes i/o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin aplicable.

Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir indemnització alguna; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en qualssevol condicions particulars que siguin aplicable.

3. ACCES I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn íntegrament.

L’accés al Portal, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels qui naveguin al Portal, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.

L’Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d’aquest Portal és veritable, completa i precisa.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic, i les instruccions rebudes de CENTRAL BAR.
 • Utilitzar-los amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions confinis de venda directa o amb qualsevol classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web es propietat de CENTRAL BAR, S.A.

Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web i dels seus continguts són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa, o de tercers si CENTRAL BAR ha obtingut la corresponent llicència.

S’entén per Continguts del Portal, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l’estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús indegut per part de persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CENTRAL BAR.

CENTRAL BAR es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix la responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’Usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

5. RESPONSABILITATS DEL TITULAR DEL PORTAL

CENTRAL BAR declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Així mateix, CENTRAL BAR podrà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES

L’Usuari reconeix i accepta expressament que CENTRAL BAR no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada al Portal en relació amb els productes i/o serveis de CENTRAL BAR.

En particular, CENTRAL BAR no garanteix ni es fa responsable de:

 • La falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal.
 • L’existència d’interrupcions, errors en l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexióa Internet.
 • L’absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que ho subministra; Correspon a l’Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.
 • La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix.
 • La inexistència d’errors en els continguts.
 • L’adequació per a un propòsit o fi particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis.
 • Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers en motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.
 • Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 • Qualssevol altres danys que si escau poguessin causar-se per funcionament defectuós del Portal.

7. ENLLAÇOS

 • ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

CENTRAL BAR podrà oferir al seu Portal enllacis, directa o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. Si escau, aquests enllaços no han de pressuposar que existeixin acords amb els seus responsables, ni la recomanació de CENTRAL BAR a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin.

CENTRAL BAR no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, CENTRAL BAR no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 • ENLLAÇOS AMB DESTÍ AL PORTAL “CENTRALBORNE.COM” DE CENTRAL BAR, S.A.

Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l’enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal del Portal, abastant tota l’extensió d’aquesta pàgina principal.

En el cas que l’entitat que realitzarà l’enllaç des de la seva pàgina web al Portal centralborne.com de CENTRAL BAR, també desitjarà incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit deCENTRAL BAR.

8. NULITAT

En el cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, íntegrament o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís Legal ni a les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes.

En el cas que CENTRAL BAR no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal es regirà per la normativa espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Portal, l’Usuari i CENTRAL BAR amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

10. PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 UE, la LOPD 3/2018 i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l‘informem que les seves dades personals formaran part, o ja estan incloses, en fitxers responsabilitat de CENTRAL BAR  que té com a finalitats la comunicació, promoció, relació i/o gestió dels productes i serveis que ofereix als seus clients i subscriptors. Podran ser comunicades a altres empreses quina intervenció sigui requerida per a la gestió, així com a les assenyalades per la normativa vigent.

Si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals li demanem que ens ho comuniqui a CENTRAL BAR  C/ Gaspar Fàbregas 81, planta 3 08950 Esplugues de Llobregat o ens remeti un correu electrònic a l’adreça següent: comercial@centralborne.com