Tel.: 933 359 545 | Fax: 933 364 110 atencli@centralborne.com comercial@centralborne.com
" Des de 1949 alimentant el seu servei "

Servei Integral

Compari els grans beneficis del servei integral.

SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA INTEGRAL CENTRAL BORNE
Nombroses trucades a diferents proveïdors/res. Una sola trucada un sol imprès o a través la web.
Nombrosos proveïdors/res. Demostrem que la diferència de comprar de 10 proveïdors/res a 1 estalvia 90 hores al mes.
Interferències a la feina per recepcionar les compres. Una sola comanda, una sola interferència i millor control.
Molta documentació (albarans, factures…). Un sol albarà diari i una sola factura mensual.
Més dedicació administrativa, pagaments, venciments, talons. Un sol pagament al més amb una financiació raonable.
Temps per buscar nous productes. Disponibilitat de gran varietat en quartes i quintes gammes.
Temps i costos afegits de formació  del personal. Cursos de formació per empreses homologades.
Constant revisió de preus. Nombrosos preus fixos anuals i informació setmanal en productes peribles.
 Constant revisió de preus Compra disseminada = client/ta petit/ta. Compra agrupada = GRAN CLIENT/TA.
Poc coneixement client-proveïdor. Major coneixement mutu= major col.laboració.
El consell del proveïdor/ra no busca sempre el benefici
del client/ta sinó el seu propi.
Assessoria professional sobre diferents possibilitats, escandalls, grammatges, pressupostos…
Petits proveïdors/ras = pocs mitjans logístics, higiènics Proveïdor amb servei 24 hores la qualitat assegurada per ISO 9002 i totals garanties higièniques-sanitàries.